Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Sunumu

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Hayata Geçiyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan proje; tarımsal veri, bilgi ve teknolojilerinin, tarımsal potansiyer ile entegre edilerek Türkiye tarımının geleceğine yön verecek şekilde büyük ve detaylı bir şekilde hazırlanmaktadır.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli sunumuna ve proje hakkındaki detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz..

Sunumu indirmek için tıklayınız

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli”ne ilişkin tanıtımlar,

Bakanımız Sayın. M. Mehdi EKER’in 09.07.2009 tarihinde Ankara’da Bakanlığımız Atatürk Konferans Salonunda Basın temsilcilerine yaptığı sunumla başlamıştır.

Yine aynı salonda Müsteşarımız Sayın Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI tarafından 14.07.2009 tarihinde Sektör ve Üniversite temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarına yapı0,lan sunumla devam etmiştir.

Ayrıca, Temmuz ve Ağustos aylarında, 24 ilde Bölge Tanıtım Toplantıları yapılmış ve Toplantılara Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri, valiler, illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, üreticiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile basın mensupları katılmıştır.

Tarımda yeni bir yaklaşım;

Kalkınma Planları, Hükümet Eylem Planı ve Tarım Kanunu kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilen görev doğrultusunda; iklim, toprak, topoğrafya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı veriler değerlendirilerek Türkiye de ilk defa 30 adet tarım havzası belirlenmiştir.

Ülkemizde 30 yılı aşkın süre içerisinde elde edilen, ancak bir araya getirilerek yeterince kullanılamayan veriler, anlamlı bir şekilde değerlendirilerek havzaların özellikleri ve ürünlerin istekleri karşılaştırılmış, havzalarda yetiştirilebilecek en uygun ürünler belirlenmiştir.

Çalışmada;

 • Arazinin verimli ve sürdürülebilir kullanımı,
 • Tarımsal planlama ve desteklerin ekonomik yönetilmesi,
 • Üretim, tüketim, dış ticaret ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçları gözetilerek talep projeksiyonlarının oluşturulması,
 • Üretimin sektör ihtiyaçlarına göre planlanması,
 • Çiftçi gelirinin arttırılması

amaçlanmıştır.

Model 4 ana bileşenden oluşmaktadır.

1. Veri Tabanı; İklim, toprak, topoğrafya gibi arazi bilgileri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ÇKS kayıtları, TOBB, TÜİK, DTM, FAO, OECD, DTÖ gibi ulusal ve uluslar arası kurum kuruluşlardan sağlanan 527 milyon veriden oluşmaktadır.

2. Tarım havzaları: İklim, toprak, topoğrafya, arazi sınıfları, arazi kullanım kabiliyeti, ülkemizin idari yapısına uygun ilçe idari sınırları, ürün deseni benzerliği ve uzman görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

3. Talep-Tahmin; Arz ve talep dengesine göre, belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünlerin planlamasında, üretim, tüketim, dış ticaret, fiyat, nüfus, GSMH, GSYİH verileri kullanılmıştır.

4. Karar Destek Sistemi; Destek bütçesinin belirlenen havza ve ürünlere göre optimum dağılımını gerçekleştirerek, üreticinin refahını en üst düzeye çıkarmak üzere analizler yaparak karar vericilere sunmaktadır.

Türkiye’de ilk defa;

 • İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve arazi kullanım kabiliyeti dikkate alınarak Tarım Havzaları belirlenmiştir.
 • Her havzada hangi ürünün daha verimli yetişebileceği, iklim, verileri 2.5 dekarlık alanlara kadar yayılarak tespit edilmiş ve bitki çeşitlerinin ekolojik istekleri ile ilişkilendirilmiştir.
 • Hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceği, Çiftçinin toprağında hangi üründen daha fazla verim alacağı tespit edilmiştir.
 • Sağlıklı tarım envanteri hazırlanarak geleceğe yönelik talep projeksiyonları yapılmıştır.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile;

 • Tarımsal desteklemeler daha etkin bir şekilde kullanılacak
 • Arz açığı olan ürünlerde üretim artışı sağlanarak, kamu finansman yükü azaltılacak
 • Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği sağlanacak
 • Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde olası gelişmelerin önemli tarım ürünleri üzerine etkilerinin analizi yapılacak
 • Muhtelif senaryolara göre üretim planlanacak.

Örnek olarak; halen prim desteği ödenen 16 üründe planlama öncesi toplam 35.3 milyon ton üretim ve 23.4 milyar TL’lık üretim değeri elde edilirken, önerilen havza modeli ile verimli alanda 42.4 milyon ton üretim ve 28.7 milyar TL üretim değeri elde edilmektedir.

Böylece planlama ile yaklaşık 5.3 milyar TL’lık üretim değer artışı sağlanacaktır.

Sistem;

 • Şartlara göre yenilenebilir ve geliştirilebilir yapıda olup, tarımsal planlamaların ve desteklerin objektif ve bilimsel bir temele oturmasına,
 • Tarımsal veri tabanının oluşturulmasına,
 • Kırsal kalkınma planlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasına,
 • Biyolojik çeşitlilik, toprak ve su gibi doğal kaynakların etkin bir şekilde korunması ve kullanılmasına
 • Arz talep dengesi sağlanarak kamu finansman yükünün azalmasına
 • Üreticinin gelirini yükselterek rekabet gücünün artmasına
 • Tarımsal üretimin etkin bir şekilde planlanmasına

yardımcı olacaktır.

2010 havza modeli

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.