Tarım İl Müdürlüğü

Tarım İl Müdürlüklerinin Görevleri

İlin tarım envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek,
Her türlü il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgileri broşür, el kitabı, gösteri ve benzeri
yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak, çözüm getirilmesi istenen çiftçi problemlerini
araştırma merkezleri ve Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına intikal
ettirmek, araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı benzeri kuruluşlarla ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek ve yapılan demonstrasyon çalışmalarına göre tavsiyelerde bulunmak,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri ile halk tarafından sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,

İlin tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta,
civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma ve zirai kredi gibi
girdi ihtiyaçlarını, ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C.
Ziraat Bankası, tarımsal amaçlı kooperatifler, Döner Sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,

Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlanmasına ve bunun için gerekli tesislerin
kurulmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmak, bu konuda üretici ve girişimcileri yönlendirmek,
İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerinin tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili
her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,İldeki hayvanların salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak,uygulamak ve denetlemek,

İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,
Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaşması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,

Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik ve benzeri merkezleri yönetmek, özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,

Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,

İl dahilinde ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek (Hayvan ve hayvan maddesi sevkleri, dezenfeksiyon çalışmaları), resmi ve özel mezbaha ve kombinaların sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları elemek,

İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüd ve envanter çalışmalarını yürütmek, 5179 sayılı yasa ile; gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici menfaatleriyle, halk sağlığını korumak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler, mamul ve yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerini tespit etmek, gıda maddeleri üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarını belirlemek, denetimin yapılması ve gıda maddeleri ile ilgili hizmetlere dair esas ve usulleri belirlemek,

İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulamasını yapmak,

İl dahilinde faaliyette bulunan tarım ilaç bayileri ile ilaç yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak,

 

İl dahilinde bitki sağlığı ile ilgili iç karantina hizmetlerini yürütmek ve fidan üreticilerini ruhsatlandırmak,

Depolanmış tarımsal ürünlerin ve boş depoların dezenfeksiyonu ve fumigasyonunu yapmak,

Gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları yönünden denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek,

Su ürünleri kaynaklarımızın korunması sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak, planlama, koruma ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi,

Balıkçılıkla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilikler ile balıkçı teknelerinin ruhsatlandırılması, vize işlemleri ve denetim çalışmalarının yürütülmesi,

Balıkçı Barınaklarının kiraya verilmesi ve denetlenmesi hizmetlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
Su ürünleri toptan ve perakende satış yerlerini denetlemek,

Su ürünleri İstihsal alanlarının (denizler ve iç sular) korunmasına (kirlilik, dolgu, şeklinin bozulması vs.) yönelik programlar yaparak denetim hizmetlerini yürütmek,

Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerine çalışma izni verilmesi, AB standartlarına kavuşmaları doğrultusunda ve su ürünleri ihracatı kontrolü ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Kum ve taş ocaklarının denetlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

Çiftçilerin teşkilatlanması ve kooperatifçiliği teşvik etmek,

Kooperatiflerin kurulması için teknik yardımda bulunmak,

Bakanlığımızca hazırlanan düşük faizli ve uzun vade geri ödemeli projelerin ilimizde uygulanmasını
sağlayarak hayvancılığın, bitkisel üretimin geliştirilmesine, bölge insanına istihdam yaratılmasına katkı sağlamak,

Kooperatifleri ilgili kanun, ana sözleşme gibi değişikliklerden haberdar etmek amacıyla eğitim seminerleri yapmak,

Kooperatifleri 1163 sayılı kooperatifler kanunu gereğince idari, mali, hukuki yönden rutin veya şikayetlere istinaden denetlemek,

Kooperatiflerin genel kurullarının ana sözleşme hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,

İthal edilen gübreler için uygunluk belgesi vermek, kimyevi gübre üretim yeri iznini vermek, kimyevi gübre üretici, bayi ve ithalatçılarını denetlemek, ilimiz kimyevi gübre satış ve stok durumunu takip etmek,

İlimizde yetiştirici birliklerini kurmak ve denetlemek,

Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

İl dahilinde sulamaya açılan alanlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sulu tarım teknikleri hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak,

Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere intikal ettirmek,

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışmalar yapmak,
Özel kanunlarla verilen görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri görevleri
yapmak.

 

İl Tarım Müdürlükleri internet siteleri
 

 

ADANA

ÇANAKKALE İZMİR NİĞDE
 

ADIYAMAN

ÇANKIRI K. MARAŞ ORDU
 

AFYONKARAHİSAR

ÇORUM KARABÜK OSMANİYE
 

AĞRI

DENİZLİ KARAMAN RİZE
 

AKSARAY

DİYARBAKIR KARS SAKARYA
 

AMASYA

DÜZCE KASTAMONU SAMSUN
 

ANKARA

EDİRNE KAYSERİ SİİRT
 

ANTALYA

ELAZIĞ KİLİS SİNOP
 

ARDAHAN

ERZİNCAN KIRIKKALE SİVAS
 

ARTVİN

ERZURUM KIRKLARELİ ŞANLIURFA
 

AYDIN

ESKİŞEHİR KIRŞEHİR ŞIRNAK
 

BALIKESİR

GAZİANTEP KOCAELİ TEKİRDAĞ
 

BARTIN

GİRESUN KONYA TOKAT
 

BATMAN

GÜMÜŞHANE KÜTAHYA TRABZON
 

BAYBURT

HAKKARİ MALATYA TUNCELİ
 

BİLECİK

HATAY MANİSA UŞAK
 

BİNGÖL

MERSİN MARDİN VAN
 

BİTLİS

IĞDIR MUĞLA YALOVA
 

BOLU

ISPARTA MUŞ YOZGAT
 

BURDUR

İSTANBUL NEVŞEHİR ZONGULDAK

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.