ORGANİK TARIM NEDİR?

 

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Organik tarımın geçmişi 20.yüzyıla dayanmaktadır. Zira çevre bilinci ve ozon tabakasındaki incelme ve dünya geleceğinin tehlikeye girmesi gibi konular gündeme gelmiştir.

Önceleri çok çeşitli yöntemler ve teoriler geliştirilmiş, hatta bu yöntemlere astrolojik boyutlar katılarak ay ve yıldızların etkisini de üretime katan ekoller ortaya çıkmıştır. Tüm bu ekoller incelendiğinde görülen temel öğe; ekolojik dengenin korunarak, bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte aile işletmeciliği şeklinde yapılması, dolayısıyla üretimden tüketime kısa devrelerin kurularak kendi kendine yeterliliğin sağlanmasıdır.

Bu özelliği nedeni ile 1. ve 2. Dünya savaşları arasında popüler olan organik tarım 1950 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin Marshall yardımı ile önemini yitirmiş, sağlanan ekonomik katkılar ve aşırı desteklemeler sonucu entansif tarım süratle yayılmış, makineleşme, kimyasal ilaç ve gübreler ile kimyasal katkı maddeleri kullanılmaya başlanılmıştır. 60’lı yılların sonunda Avrupa Topluluğu’nun uyguladığı tarımsal destekleme politikaları, 1970 de pestisitlerin ve kimyasal gübrenin keşfi de bu gelişmeye katkıda bulunmuştur.

Ancak “Yeşil Devrim” olarak adlandırılan bu tarımsal üretim artışının dünyadaki açlık sorununa bir çözüm getirmediğini, aksine doğal dengeyi ve insan sağlığını süratle bozduğunu gören kişi ve gruplar bu konuda araştırmalara başlamışlardır. Bu araştırmaların sonucunda bilim çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin baskısıyla 1979 yılından itibaren DDT grubu pestisitlerin kullanımı A.B.D.’den başlayarak tüm dünyada yasaklanmıştır. Bu durumda organik tarım tekrar gündeme gelmiş, 1980 yılından sonrada tüketicilerin baskısıyla aile işletmeciliği şeklinden çıkarak ticari bir boyut kazanmıştır. ABD’de 0-2 yaş grubu çocuk mamalarının imalinde organik ürünlerin kullanılmasını zorunlu tutan yasanın da bu ticari boyuta katkısını belirtmek gerekir.

Organik ürünler ticarete konu olunca beraberinde kontrol ve sertifikasyona ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir. Avrupa’da önceleri her ülke kendine göre bazı düzenlemeler yapmış, daha sonra 24 Haziran 1991 tarihinde Avrupa Topluluğu içinde organik tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri 1986 yılında Avrupa’daki gelişmelerden farklı şekilde, ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda, ihracata yönelik olarak başlamıştır. Önceleri ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatına uygun olarak yapılan üretim ve ihracata, 1991 yılından sonra Avrupa Topluluğunun yukarıda adı geçen Yönetmeliği doğrultusunda devam edilmiştir. Daha sonra 2092/ 91 sayılı yönetmeliğin 14 Ocak 1992 tarihinde yayımlanan 94 /92 sayılı ekinde; Avrupa Topluluğuna organik ürün ihraç edecek ülkelerin uymak zorunda olduğu hususlar ayrıntıları ile belirtilmiş ve ülkelerin kendi mevzuatlarını uygulamaya koymaları ve bu mevzuatın da dahil olduğu çeşitli teknik ve idari konuları içeren bir dosya ile Avrupa Topluluğuna başvurmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Avrupa Topluluğu’ndaki bu gelişmelere uyum sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile Yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlamış ve “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” 24.12. 1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde uygulamada rastlanılan aksaklıkları gidermek ve organik tarım faaliyetleri sırasında yapılacak kusur ve hatalara karşı uygulanacak yaptırımların da yönetmelikte yer alması için, 29.06.1995 tarihli ve 22328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Daha sonra 11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Organik ürünlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun tasarısı Hükümetin acil eylem planı içerisinde yer almış ve 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” 03.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanuna gereğince hazırlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 10.06. 2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Organik Tarım Kanun ve Yönetmelik esaslarına göre üretilen bitkisel ve hayvansal tüm ürünler organik olarak değerlendirilir ve Yönetmelikte ayrıntıları verilen etiket ve özel organik tarım logosu ile pazarlanır.

“Avrupa Topluluğuna Organik Ürün İhraç Eden 3.Ülkeler” listesinde yer almak üzere de gerekli bilgileri içeren bir “Teknik Dosya” hazırlanarak öngörülen süre içinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla resmi başvuru yapılmıştır.

YÜRÜTME VE İZLEME ORGANLARI

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür’ün başkanlığında TÜGEM temsilcileri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü temsilcileri, TÜBİTAK, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yetkilendirilmiş kuruluşların temsilcisi, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri ile Komitenin toplantı gündemiyle ilgili görüşlerinin alınmasında yarar gördüğü kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az on kişiden oluşur.

Komite organik tarımın geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili stratejileri belirlemek üzere yılda en az bir kez toplanır ve alınan kararları tavsiye niteliğinde olmak üzere Organik Tarım Komitesine iletir.

Organik Tarım Komitesi (OTK); Komitenin oluşumu; Bakanlık, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilcilerinden, Bakan veya yetkilendireceği müsteşar veya müsteşar yardımcısının onayı ile kurulur. Yukarıda adı belirtilen kuruluşlardan en az bir üye olmak üzere komiteye alınacak üye sayısını Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü belirler. İhtiyaç duyulması halinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’nden Komiteye birer üye alınabilir. Komite başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü veya yetki vereceği Genel Müdür Yardımcısı veya Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Daire Başkanı tarafından, Komite sekreteryası ise Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Bu komite ülkedeki organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması, takip ve kontrolünden sorumludur. Kontrol ve kuruluşlarına çalışma izni vermek ve çalışmalarını denetlemek görevleri arasındadır.

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu uyarınca Organik Tarım yapan işletmelerin kontrol ve sertifikasyon yetkisi Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlara devredilmiştir. Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca organik tarıma başlamak isteyen müteşebbis aşağıda yazılı belgelerle kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurmalı ve karşılıklı anlaşmadan sonra sözleşme düzenlenmelidir. Bu şekilde organik Tarıma Geçiş Süreci başlamış olur.

Gerekli Belgeler:

1) Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,

2) İşletmenin yeri ve konumu,

3) Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise araziye ait kroki,

4) Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair bilgi ve belgeleri,

5) Gıda işleyen işyeri ise “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi”, “Üretim İzin Belgesi”.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI

ORGANİK (EKOLOJİK, BİYOLOJİK) TARIM ÜRÜNLERİ (BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER, SU ÜRÜNLERİ, TOHUM, GÜBRE, FİDE, FİDAN VE TÜM DİĞER GİRDİLER, GIDALAR, VİTAMİNLER VE DİĞER TÜM KATKI MADDELERİ İLE HAMMEDESİ TARIM OLAN TÜM SANAYİ ÜRÜNLERİ) ÜRETECEK, İŞLEYECEK, PAZARLAYACAK, İTHAL VEYA İHRAÇ EDECEK ÖZEL VEYA TÜZEL KİŞİLERİN FAALİYETTE BULUNABİLMELERİ İÇİN AŞAĞIDA İSİM VE ADRESLERİ VERİLEN, BAKANLIĞIMIZDAN YETKİ ALMIŞ KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARINDAN BİRİYLE SÖZLEŞME YAPMALARI ZORUNLUDUR. GEREKLİ OLAN SÖZLEŞME YAPILMADAN BU FAALİYETLERDE BULUNULAMAZ.!!!!

TR-OT-001 BCS ÖKO-GARANTIE ORGANİK TARIM SERTİFİKALANDIRMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adres Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. Kadri Dağüstü Apt. No:21 B Blok Daire:2 35040 Bornova /İZMİR
Telefon 0 232 3390581
Faks 0 232 3390591
E-posta bcsturkey@superonline.com
TR-OT-002 IMO-CONTROL VE SERTİFİKASYON TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres 225.Sokak Dündar Apt. No:29 Kat:7 D:7 Bornova/ İZMİR
Telefon 0 232 3474705
Faks 0 232 3474780
E-posta imotr@imo-control.org
TR-OT-003 ECOCERT DENETİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.
Adres 184.Sok. No:60 Kat:2 Daire:3 35040 Bornova/İZMİR
Telefon 0 232 3434360-0 232 3435550
Faks 0 232 3433959
E-posta office.turkey@ecocert.com
TR-OT-004 ETKO EKOLOJİK TARIM KONTROL ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
Adres 160.Sokak No:13/7 35040 Bornova/İZMİR
Telefon 0 232 3397606
Faks 0 232 3397607
E-posta info@etko.org
TR-OT-005 C.U. SERTİFİKASYON LTD. ŞTİ.
Adres Mansuroğlu mah. 286 Sok. Ali Çolakoğlu Sitesi A–1 Blok, No:16,Daire:3 35040 Bornova/İZMİR
Telefon 0 232 3470704-3470712
Faks 0 232 3470693
E-posta turkey@controlunion.com
TR-OT-006 EKOTAR EKOLOJİK TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM, KONTOL, SERTFİKA, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres (MERKEZ)Adnan Menderes Bulvarı Denis Apt. 36/1 33110 MERSİN
(ŞUBE)Ziraat Mühendisleri Sitesi 4.Blk.52/A Yıldız-Çankaya/ANKARA
Telefon 0 324 3254964-0312-4405432
Faks 0 324 3271944-0312-4409557
E-posta info@eko-tar.com
TR-OT-009 ICEA ISTITULO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE TÜRKİYE İZMİR ŞUBESİ
Adres Mustafa Kemal Cad.Halil Bey Apt. B Blok No:166/2 Kat:7 Daire: 13 35040 Bayraklı/İZMİR
Telefon 0 232 3426068
Faks 0 232 3428464
E-posta info@icea-tr.com
TR-OT-010 CERES CERTIFICATION OF ENVIROMENTAL STANDARTS GmbH TÜKİYE İZMİR ŞUBESİ
Adres İnönü Cad. No.705 Yunus Emre Apt.Kat1/1 Poligon-İZMİR
Telefon 0 232 2472022
Faks 0 232 2477001
E-posta ceres@ceres-cert.com.tr
TR-OT-011 ORSER ORGANİK ÜRÜNLER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD. ŞTİ.
Adres Simon Bolivar Caddesi, Cemal Nadir Sokak No:10 Kat:2 No: 5 06550 Çankaya/ANKARA
Telefon 0 312 4381560-0362 435 62 68
Faks 0 312 4381559-0362-432 62 50
E-posta info@orser.com.tr , or_ser@hotmail.com
TR-OT-012 ANADOLU EKOLOJİK ÜRÜNLER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ.
Adres Süleymanbey Mahallesi Ezgi Sok. No: 3 77200 YALOVA
Telefon 0 226 812 21 00
Faks 0 226 812 21 05
E-posta anadoluekolojik@gmail.com
TR-OT-013 TURKGAP TARIM UYGULAMALARI KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres Palmiye M. 1216 S. Yılmaz A. No:2/A 33110 MERSİN
Telefon 0 324 3274191
Faks 0 324 3274191
E-posta turkgap@turkgap.com
TR-OT-014 NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON VE DENETİM HİZMETLERİ DENETİM LTD. ŞTİ.
Adres Anadolu Bulvarı Gıda Toptancılar Sitesi Gimat 3. Blk No: 29 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA
Telefon 0312-397 60 09
Faks 0 312 3970058
E-posta nissert@nissert.com Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TR-OT-015 IMC LTD. ŞTİ.
Adres İzmir Cad. 3/17 Kızılay/ANKARA
Telefon 0 312 2325432
Faks 0 312 2325000
E-posta info@imcturkiye.com
TR-OT-016 ANKA GLOBAL KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.
Adres Meşrutiyet Caddesi 16/8 Kızılay /ANKARA
Telefon 0 312 4256055
Faks 0 312 4179889
E-posta info@ankasertifikasyon.com
TR-OT-017 KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adres Akatlar Mahallesi Hare Sok. Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent/İSTANBUL
Telefon 0 212 2693741-42-43
Faks 0 212 2693744
E-posta ogun@kalitest.com.tr
TR-OT-018 EGETAR KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adres Manavkuyu Mah 238/2 Sokak No: 9 Başaran 10 Apt. Zemin Bayraklı/İZMİR
Telefon 0232 388 54 12
Faks 0232 388 54 13
E-posta info@egetar-cert.com
TR-OT-019 BİO. İNSPECTA KONTROL VE SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ
Adres Mansuroğlu Mahallesi 286 sokak Çolakoğlu Sitesi A-1 Blok No: 16/16 35535 Bayraklı/İZMİR
Telefon 0232 347 48 68
Faks 0232 347 48 66
E-posta

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.