Su alanları 15 yıl kiraya verebilecek

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri yetiştiriciliği için arazi kullanım hakkını azami 5 yıla, su ve su alanlarını ise projeye dayalı olarak 15 yıla kadar kiraya verebilecek.

Bakanlık, yıllık kira bedelini, peşin veya taksitler halinde tahsil edecek. İlk taksit ise kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte peşin olarak tahsil edilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’deki su kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının ve su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin temini için, su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelik ile 1 Ocak 2016 tarihine kadar Hazine’nin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin koşullar belirlendi.

-SU ÜRÜNLERİ KULLANIM HAKKI AZAMİ 5 YIL-

Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal (üretim) hakkı Bakanlık tarafından kiraya verilecek. İllerde, bu işlemler Bakanlık adına il müdürlüğünce yürütülecek. Ayrıca, deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı azami 5 yıla, su ve su alanları ise projeye dayalı olarak 15 yıla kadar kiraya verilecek. Kira süresi ve bedeli, kiraya verilecek su ve su ürünleri üretim yerinin özellikleri dikkate alınarak Bakanlık adına il müdürlüğünce tespit edilecek.

-SU ÜRÜNÜ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ARAZİ PAZARLIK USULUYLE KİRAYA VERİLECEK-

Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilecek.

Su ürünleri istihsal hakkı kiralamalarında, il müdürlüğünce veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce her kira dönemi başlamadan iki ay önce, su ürünleri üretim yerlerinde avlanabilir yıllık su ürünleri stok miktarı belirlenecek. Belirlenen yıllık avlanabilir su ürünleri stok miktarında artış veya düşüş olması halinde, il müdürlüğünce değişen stok miktarları üzerinden yeni dönem kira bedeli tespit edilecek. Belirlenen kira bedeli il özel idaresine bildirilecek ve bu bedel il özel idaresince tahsil veya mahsup edilecek.

-İFLAS, HALİNDE KİRA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK-

Kiracının, şartname ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve il müdürlüğünün en az on ve en çok 30 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde kira sözleşmesi feshedilecek.

ANKA

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.