Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oluşturuldu
Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oluşturuldu.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK ile bakanlık bünyesinde, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ankara’da Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü oluşturuldu.

KHK’ya göre, bakanlık, ”Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarımsal politikaların oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenilirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo çeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının geliştirilmesi”ne yönelik çalışmalar yapacak. Bakanlık, gıda tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirleyecek, uygulanmasını izleyecek ve denetleyecek.

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı, bir müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı ve 14 hizmet biriminden oluşacak.

Bakanlığın merkez hizmet birimleri şöyle:
”-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
-Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
-Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği,
-Personel Genel Müdürlüğü,
-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
-Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği,
-Özel Kalem Müdürlüğü”

Kararnamede bakan, müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile hizmet birimlerinin görevleri ayrıntılı olarak sayılırken, bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere 30 bakanlık müşaviri görevlendirilebilecek.

Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra ve yurtdışı teşkilatı kurabilecek.

Mevcut 11 araştırma enstitüsü, 10 bölgesel araştırma enstitüsü, 16 konu araştırma istasyonu, 42 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, 35 sınır kontrol noktası, enstitü, karantina müdürlüğü, test müdürlüğü, 15 el sanatları eğitim, ikmal müdürlüğü, eğitim merkezi merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak yer aldı.

KHK ile merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara’da Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü kuruldu.

Yüksek Komiserler Kurulu, bakanlığın sürekli kurulu olarak görev yapacak. Bakanlık ayrıca görev alanına giren konularda, ilgili kurum, bakanlık, kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

Bakanlık yöneticilerinin yetki, sorumlulukları ile koordinasyon görevleri de KHK’da düzenlendi.

Bakanlıkta, gıda, tarım ve hayvancılık uzmanları ve uzman yardımcıları istihdam edilecek. Bu kadrolara atanabileceklere ilişkin şartlar da KHK’da düzenlendi.

KHK ile diğer kanunlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Hakkında KHK ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TRGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı ve diğer kanunlarda bu kurumlara yapılan atıflar, yeni KHK’ya yapılmış sayıldı.

KHK ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile TRGM’e ait kadrolar iptal edilerek, merkez teşkilatı için 6173, merkez teşkilatı için 43 bin 225, döner sermaye için 966, yurtdışı için 5 kadro ihdas edildi.

Ayrıca, merkezde 244 adet bakanlık müşaviri ve 25 adet araştırması olarak 269, taşrada da 180 adet araştırmacı kadrosu oluşturuldu. Yeni KHK ile teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar, bakanlık ve TRGM’e verilen görevler, mevcut birimler ve personel tarafından ilgili mevzuata göre yürütülecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan TRGM’ye ait her türlü, taşınır, taşınmaz mal, araç, gereç, alacak, borç ve yükümlülükler, kayıtlar, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın yeni bakanlığa devredilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında ve kapatılan TRGM’de görevli Bakanlıkta mevcut görevlerinde bulunanlar, aynı pozisyonlarda ihdas edilen yeni kadrolara geçirilmiş sayılacak.

KHK’ın uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konacak. Yeni düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemeler uygulanmaya devam edilecek.

Kapatma, devir ve personel geçişi nedeniyle yaşanacak tereddütleri gidermeye bakan yetkili olacak.

KHK’daki geçici madde uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile kapatılan TRGM’ninmemurkadrolarında bulunup, en az 3 yıldır görev yapanlardan şartları taşıyanlar, bakanlıkça yapılacak sınavlarda başarılı olmaları şartıyla, bir defaya mahsus gıda, tarım ve hayvancılık kadrolarına atanabilecek.

You may also like...

1 Response

  1. esra dedi ki:

    teşekkür edriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.